A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सांगू कशी प्रिया मी

सांगू कशी प्रिया मी माझे मला कळेना
हळुवार भावना ही शब्दांस आकळेना

एकान्‍त आगळा हा, ही वेगळीच रात
चाहूल काय बाई बाहेर की मनात
संकोच लाजरीचा अजुनी कसा ढळेना

लज्जा अबोल झाली डोळेच बोलु दे रे
अपुरा अधीर श्वास हृदयास तोलु दे रे
उकलून पाकळी ये परि फूल हे फुलेना

नवखा तुझ्यापरी मी नवखी मनात धुंदी
माझ्यातुझ्या सभोवती भरले धुके सुगंधी
मधुरात मीलनाची फिरुनी अशी मिळेना
आकळणे - आकलन होणे, समजणे.
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.

 

Print option will come back soon