A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शब्द शब्द जुळवुनी वाचिते

शब्द शब्द जुळवुनी वाचिते तुझ्या मना
आवरू किती गडे, धीर नाही लोचना

अजाणतेपणी कुणी मला कुणास वाहिले
असेल देव तो तरी मी न त्यास पाहिले
आंधळी कळी खुळी मजसी काय कल्पना

उघडताच पाकळी लाभली तुझी दिठी
तुजसी देव मानुनी घातली गडे मिठी
नीतिपाठ ओरडे, हीच पापवासना
दिठी - दृष्टी.