A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शोधितो राधेला श्रीहरी

शारद पुनवा शांत चांदणे कालिंदीच्या तटी
गोपी जमल्या रास रंगला कदंबतरूतळवटी

दिसेना सखी लाडकी परि
शोधितो राधेला श्रीहरी !

इथे पाहतो तिथे पाहतो
मध्येच थबकुन उभा राहतो
बासरी मुकीच ओठांवरी
शोधितो राधेला श्रीहरी !

दरवळलेल्या कुंजानिकटी
इथेच ठरल्या होत्या भेटी
कशी ती वेळा टळली तरी
शोधितो राधेला श्रीहरी !

काय वाजले प्रिय ते पाऊल
तो तर वारा तिची न चाहूल
भास हो फसवा वरचेवरी
शोधितो राधेला श्रीहरी !
कुंज - वेलींचा मांडव.
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
कालिंदी - यमुना नदी. कालिंद पर्वतातून उगम पावलेल्या यमुना नदीस कालिंदी म्हणूनही संबोधण्यात येते.
तळवटी - खाली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.