A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
स्वप्‍नावरी स्वप्‍न पडे

स्वप्‍नावरी स्वप्‍न पडे, नीज ना मला
जागेपणी आठविते सारखी तुला!

प्रीतीचे घोष तुझ्या कानी ऐकिते
मूर्तीचे चित्र तुझ्या पदरी झाकिते
अंतरीचा भाव कधी तुज न उमगला!

भोळी मी पोर तुला दुरून पूजिते
सांगावे गुज असे रोज योजिते
काय करू साधेना कठीण ती कला!

हळुच तुझ्या छायेशी आज बोलते
शबरीच्या बोरांची शपथ तुला घालते
भिल्लिणिची भक्ती त्या राम समजला!
गुज - गुप्‍त गोष्ट, कानगोष्ट.