A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
थेंबभर तुझे मन

थेंबभर तुझे मन.. ओघळले माझ्यावर..
माझ्यापाशी मागत होते एक पाऊस, एक सर

थेंबभर तुझे मन.. बरसले माझ्यावर..
सांगत होते कधि कधि दंवबिंदूंचे बांधु घर

थेंबभर तुझे मन.. फिदा झाले माझ्यावर..
माझ्यासाठी माळत होते अबोलीचे वळेसर

थेंबभर तुझे मन.. कोसळले माझ्यावर..
लाट जशी भरतीची एकाएकी तीरावर

 

Print option will come back soon