A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तिन्हिसांज होते तुझी याद

तिन्हीसांज होते, तुझी याद येते
नयनी बाहुल्यांची जोडी आसवात न्हाते

ऊन-सावल्यांची होते उराउरी भेट
भिरी पाखरांची येती कोटरात थेट
घराकडे घुंगुरांची परततात गीते

सुगंधास ओढुन घेती पाकळ्या कुशीत
जुळे पिंगळ्याचे बोले काहीसे खुशीत
डोंगरात जातो वारा डोलवीत शेते

अशा वेळी माझ्या राजा हवी तुझी साथ
मान तुझ्या छातीवरती, तुझ्या करी हात
मुक्यानेच माझी प्रीती तुला बोलविते
कोटर - झाडातली ढोली.
जुळे - जोडी, युगुल.
पिंगूळ - एक पक्षी.
भिरे - समुदाय.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.