A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझे डोळे पाण्याने भरले

तुझे डोळे पाण्याने भरले
माझे डोळे पाण्याने भरले
डोळे पाण्याने भरले

काळजातल्या रेशीमगाठी
तोडित असता दोघे मिळुनी
गळ्यास मारुन आपुल्या मिठी
प्रीत विचारी कळवळूनी
'कसे कुणाचे सांगा चुकले
सांगा चुकले'

अबोल आम्ही दोघे बघुनी
प्रीत म्हणाली, 'जात्ये सोडुनी'
कढ दुःखाचे उरी दाबुनी
हात जोडिता थरथरुनी
तिला वंदण्या कर हे जुळले
कर हे जुळले

मने भंगली एक होउनी
धावु लागली तिच्या मागुनी
नकोस जाऊ म्हणता थबकुनी
गहिवरुनी ती म्हणे चुंबुनी
'झाले गेले, विसरा सगळे
विसरा सगळे'
कढ - उकळी / आधण.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.