A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऊठ मुकुंदा सरली रात

ऊठ मुकुंदा सरली रात
सोनपाउली आली पहाट

आकाशातील विझल्या तारा
झुळझुळतो हा पहाट वारा
समईतली मंदावे वात

मिटली कळी उघडी डोळे
पालवीतुनी किलबिल चाले
उंच आरवी सृष्टीचा भाट

गोधणीतली हंबरे धेनू
गोपाळ रानी वाजवी वेणु
आनंद दाटे दशदिशांत
आराव (आरव) - शब्द, आवाज.
वेणु - बासरी.