A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वारा फोफावला

वारा फोफावला दर्या उफाळला
माझं ग तारू कसं हाकारू सजणे समिंदरांत?

लाटेवर लाट पाठोपाठ
थयथय दरिया, नाचे काठोकांठ
तुफानाची खुणगांठ

वार्‍यानं शीड करी फडाफडा
छातीत होई धडाधडा
माझी काय छाती नाय्‌ वल्हवायला

हे बघ कललं उजवीकडं
क्षणांत झुकलं डावीकडं
फेसाळ पाणी होडीत आलं थोडंथोडं
तारु - नौका.