A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आली आली हो गोंधळाला

जय तुळजाभवानीच्या नावानं चांगभलं

आली आली हो गोंधळाला आई
तुळजाभवानी माझी आई तुळजाभवानी आई

आई उधं ग तुळजामाई
तुळजाभवानी अंबाबाई

खुशीनं गोंधळाला आली रं तुळजाभवानी माझी
भक्ताच्या नवसाला पावली रं तुळजाभवानी माझी

मातीच्या कुडाची माझी साधी झोपडी
बसायला नव्हती घरात फाटकी घोंगडी
गुमानं भुईवर बसली रं तुळजाभवानी माझी

खुशीनं तेलाचा दिवा मी आता लावला
निवद देवीला भाजीभाकरी पावला
आवडीनं गुळपाणी प्याली रं तुळजाभवानी माझी

भवानी मी तुझा भक्त खरा
भुत्या-जोगती नाचनाचती

भक्तीची परडी सांभाळ डुगडुग ज्ञानरसाचा झरा
कवडीच्या माळा घालुनी गळा मागू जोगवा जरा
अगं येळेला धावुनी आली रं तुळजाभवानी माझी
कुड - काटक्या, बांबू, माती यांची केलेली भिंत.
चांगभले करणे - स्तुती करणे, गुणगान गाणे.