A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आभास हा छळतो तुला

कधी दूरदूर कधी तू समोर मन हरवते आज का
का हे कसे होते असे ही आस लागे जीवा
कसा सावरू मी आवरू ग मी स्वत:
दिसे स्वप्‍न का हे जागतानाही मला

आभास हा, आभास हा
छळतो तुला छळतो मला !

क्षणात सारे उधाण वारे झुळुक होऊन जाती
कधी दूर तूही जवळ वाटे पण काहीच नाही हाती

मी अशीच हासते उगीच लाजते पुन्हा तुला आठवते
मग मिटून डोळे तुला बाहते तुझ्याचसाठी सजते

तू नसताना असल्याचा खेळ हा
दिसे स्वप्‍न का हे जागतानाही मला
आभास हा, आभास हा
छळतो तुला छळतो मला !

मनात माझ्या हजार शंका, तुला मी जाणू कसा रे
तू असाच आहेस, तसाच नाहीस, आहेस खरा कसा रे

तू इथेच बस न, हळूच हस न, अशीच हवी मला तू
पण माहीत नाही मलाही अजुनी तशीच आहेस का तू

नवे रंग सारे नवी वाटे ही हवा
दिसे स्वप्‍न का हे जागतानाही मला
आभास हा, आभास हा
छळतो तुला छळतो मला !
बाहणे (बाहाणे) - हाक मारणे, बोलावणे.

 

Random song suggestion
  वैशाली सामंत, राहुल वैद्य