A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अबोल झाली सतार

अबोल झाली सतार
नकळत माझ्या चरणाघाते
तुटे ताणली तार

यौवनातल्या मादक नजरा
आता कोठल्या तसल्या तारा
कुठले गाणे? आता गीते
कंठातच विरणार