A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अगं नाच नाच नाच राधे

यमुनेच्या काठावर किसन मुरलीधर
कुणी म्हणे गिरीधर नरवर नटवर
कुंजवनी खेळतो रास रंग
एक नटरंगी नार करी सोळा शिणगार
आली छन्‌न्‌न्‌ नाचत उडवी बहार
किती आल्या गोपगोपिका
कन्हैया सखा छेडतो राधा सखीला
कसा कसा कसा.. असा !

अगं नाच नाच नाच राधे उडवूया रंग
रंगामध्ये भिजंल तुझं गोरं गोरं अंग

घडा घेऊन शिरी घाट चढलीस कशी
आडवाटेवरी आज अडलीस कशी
मदनाचं रूप घेई राजा श्रीरंग

ढंग न्यारा तुझा असा तrUणपना
तुझा शिणगार करतोया खाणाखुणा
दंडामध्ये कसली ग काचोळी ही तंग

भरली पिचकारी मी आता लपशील किती
लाज पदरामध्ये सांग जपशील किती
सुरावरी माझ्या तुझा ताल झाला दंग
काचोळी - मागे बंद असलेली चोळी.

 

Print option will come back soon
  उत्तरा केळकर, सुरेश वाडकर