A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अजुनी रुसून आहे

अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुलेना
मिटले तसेच ओठ की पाकळी हलेना!

समजूत मी करावी म्हणुनीच तू रुसावे
मी हास सांगताच रडताहि तू हसावे
ते आज का नसावे? समजावणी पटेना
धरिला असा अबोला की बोल बोलवेना!

की गूढ काहि डाव? वरचा न हा तरंग!
घेण्यास खोल ठाव, बघण्यास अंतरंग?
रुसवा असा कसा हा ज्या आपले कळेना?
अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुलेना!