A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अंगणी गुलमोहर फुलला

अंगणी गुलमोहर फुलला
लाल फुलांच्या लिपीतला हा अर्थ मला कळला

गतसाली हा असाच फुलता
तुम्ही पाहुणे आला होता
याच तरुतळी अनोळखीचा, परिचय ना घडला

ते डोळे ती हसरी जिवणी
जपली मी तर अजून चिंतनी
आठव येता वरुनी माथी मोहर ओघळला

नजरभेट ती, ओळख थोडी
अवीट त्यातिल अबोल गोडी
वसंत आला, याल तुम्हीही कोकिळ कुजबुजला