A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अपराध मीच केला

अपराध मीच केला, शिक्षा तुझ्या कपाळी
जाणीव हीच माझ्या जीवा सदैव जाळी

जन्मांत एक झाली ही प्रीतभेट देवा
डोळ्यांतुनी हळू या, हृदयांत पाय ठेवा
बोलू न द्यायची मी भलतेच लाभवेळी

राष्ट्रार्थ जन्मलेला मी पाहुणा क्षणाचा
भासांत गुंतवावा मी जीव का कुणाचा?
अक्षम्य चूक झाली, मी प्रीत दाखवीली

 

  मालती पांडे ( बर्वे ), सुधीर फडके