A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
अपुले गुपीत सजणा

अपुले गुपीत सजणा
सांगू नको कुणाला

मजला खुणावुनी का
टक लाविसी मुखाला
कानांत सांग माझ्या
जे रंजवी जिवाला

बागेत शांत वेळी
मधुगंध मंद आला
करि चंद्र काय जादू?
हृदयी धरी सखीला

लाभे घडी सुखाची
सहवास गोड झाला
ठेवू लिहून ओठी
हा प्रेमलेख पहिला

 

Print option will come back soon