A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळ उतरे अंगणी

बाळ उतरे अंगणी बाळ उतरे अंगणी

बाळ उतरे अंगणी
आंबा ढाळतो साउली
चिमुकल्या पायांखाली सारी मखमल सावळी

बाळ उतरे अंगणी
खाली वाकली सायली
हाती बाळाच्या यावीत फुले, फुलांची डहाळी

बाळ उतरे अंगणी
भान कशाचे ना त्याला
उंचावून दोन्ही मुठी कण्या शिंपितो चिऊला

बाळ उतरे अंगणी
कसे कळाले चिऊला
भराभरा उतरून थवा पाखरांचा आला

धिटुकल्या चिमण्यांची
बाळाभोवती खेळण
चिमुकल्या अंगणाची बाळाभोवती राखण