A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांदणे शिंपीत जाशी

चांदणे शिंपीत जाशी चालतां तूं चंचले
ओंजळीं उधळीत मोतीं हासरी ताराफुलें

वाहती आकाशगंगा कीं कटीची मेखला
तेजपुंजाची झळाळी तार पदरा गुंफिलें

गुंतवीले जीव हे मंजीर कीं पायीं तुझ्या
जे तुझ्या तालावरी बोलांवरी नादावले

गे निळावंती कशाला झांकिसी काया तुझी !
पाहुं दे मेघांविण सौंदर्य तुझें मोकळे
गीत - राजा बढे
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- आशा भोसले
राग - आनंदस्वरूप हंसध्वनी
गीत प्रकार - शब्दशारदेचे चांदणे, भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- १९ मार्च १९५२.
कटि - कंबर.
मेखला - कमरपट्टा.
मंजीर - पैंजण, तोरड्या.