A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चांद मातला मातला

चांद मातला मातला, त्याला कशी आवरू?
अंगी वणवा चेतला, मला कशी सावरू?

कशी पुनवेची निशा, चढे चांदण्याची नशा
गेल्या हरवून दिशा झाले खुळे पाखरू

आला समुद्र ही रंगा, त्याचा धिटाईचा दंगा
वेड्या लहरींचा पिंगा बाई झाला की सुरू

गोड गारव्याचा वारा, देह थरारला सारा
चांद अमृताचा मनी बाई लागला झरू
चेतणे - भडकणे.
मातणे - उन्मत्त होणे.

 

Print option will come back soon