A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
चित्र जयाचे मनी रेखिले

चित्र जयाचे मनी रेखिले
शिवशंकर ते आज पाहिले

ध्यानमयी ते रूप मनोहर
वदनावरचे तेज शुभंकर
स्वप्‍नच माझे सगुणरुपाने जणू मूर्त जाहले

समीप येता अधीर पाउली
अमृतात ही काया न्हाली
तनूमनाचे भान प्रियाच्या चरणांवर वाहिले

आता दुजेपण कुठे राहिले?
अवघे जीवन शिवमय झाले
या देहाचे बंध तोडुनी अनंतास पर्णिले
पर्णणे - वरणे / पसंत करणे.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  माणिक वर्मा