A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दर्यावरी रं तरली होरी रं

दर्यावरी रं तरली होरी रं
तुझीमाझी जोरी बरी
साजणा, होरीतून जाऊ घरी

पान्यावानी पिरत तुझी
झाला माझा जीव राजी
धावलं मन येड्यापरी
मायेच्या रं घराच्या या वाटंवरी
साजणी, आता नको जाऊ दुरी

मासोलीचं डोलं तुझं
जाल्यावानी मन माझं
घावलं, परडी भरली
गोमुच्या ग पिरतीच्या या मासोलीनं
साजणा, जाऊ नको दुरी

शिडातुनी आयला वारा
होरीला गो नाही थारा
नाखवा घोर नको काळजाला
कोलीवाडा अंगाशी रं आता आयला
साजणी, होरीतुनी जाऊ घरी