A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दे मला गे चंद्रिके

दे मला गे चंद्रिके प्रीती तुझी
रानहरिणी दे गडे भीती तुझी

मोहगंधा पारिजाता सख्या
हांसशी कोमेजतां रीती तुझी

तुज कळंका छेदिता जीवनीं
सुस्वरें जन भारिते गीती तुझी

सोशितोसी झीज कैसी चंदना
मांगल्यास्तव त्याग ही नीती तुझी
गीत - राजा बढे
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर- लता मंगेशकर
राग - जनसंमोहिनी
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- २९ जानेवारी १९५५२
कळंक - बांबू.
चंद्रिका - चांदणे.

 

Print option will come back soon