A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
दे साद दे हृदया

दे साद दे हृदया
जन्मांतरीचा ध्यास हो हृदया

तृष्णेचा घट हा, धन हे माझे
जळ हे भवती गमले ओझे
पैलतिरीचा मेघ हो हृदया

जन्मांचा पथ हा, जुळले धागे
छायेपरी ही नियती येई मागे
त्या संचिताचा सूर हो हृदया

जागली क्षणघनमाला
जन्मच अवघा बरसून आला
त्या चेतनेचा श्वास हो हृदया
संचित - पूर्वजन्मीचे पापपुण्य.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  आरती अंकलीकर-टिकेकर, सुरेश वाडकर