A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देश हा देव असे माझा

देश हा देव असे माझा
अशी घडावी माझ्या हातून तेजोमय पूजा

चंदन व्हावा देहच केवळ
भावफुलांची भरुनी ओंजळ
प्राणज्योतीने ओवाळीन मी देवांचा राजा

धन्य अशा या समर्पणाने
या जन्माचे होईल सोने
मर्द मावळ्या रक्ताची मी मर्दानी तनुजा
तनुजा - कन्‍या.

 

Print option will come back soon