A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवा बोला हो माझ्याशी

देवा बोला हो माझ्याशी
तुम्हीच मजवर रुसल्यावरती
बोलू मी कोणाशी?

देह वाहिला तुमच्या पायी
जीवाशिवाची आशा नाही
कानी पडतिल बोल प्रभुचे
आशा हीच उराशी

तुम्हीच मजला बोल शिकविले
आज मौन का तुम्ही घेतले
बोल शिकवुनी माय अबोला
धरिते काय पिलाशी?

बोलायाचे नसेल जर का
बोलु नका, पण इतुके ऐका
कमलाक्षातुन कटाक्ष फेका
मजवरती अविनाशी