A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवाघरच्या फुला

देवाघरच्या फुला सोनुल्या, देवाघरच्या फुला !

अपुले मंगल सांगत नाते बाळ घरी हे रांगत येते
आनंदाने हसत खेळतो, झुलवित वारा झुला !

दुडुदुडु धावत हसे चिमुकला, असा जिवाचा माझा छकुला
अवतीभवती सुगंध सुंदर हाक घालितो तुला !

मायपित्याने तुला सोडिले, हृदयाने मम जवळ घेतले
भाग्यवान मी अमोल ठेवा असा लाभला मला !
गीत- गंगाधर महाम्‍बरे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - अरुण दाते
चित्रपट- सोबती
गीत प्रकार - चित्रगीत