A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवाघरच्या फुला

देवाघरच्या फुला सोनुल्या, देवाघरच्या फुला!

अपुले मंगल सांगत नाते बाळ घरी हे रांगत येते
आनंदाने हसत खेळतो, झुलवित वारा झुला!

दुडुदुडु धावत हसे चिमुकला, असा जिवाचा माझा छकुला
अवतीभवती सुगंध सुंदर हाक घालितो तुला!

मायपित्याने तुला सोडिले, हृदयाने मम जवळ घेतले
भाग्यवान मी अमोल ठेवा असा लाभला मला!
गीत- गंगाधर महांबरे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - अरुण दाते
चित्रपट- सोबती
गीत प्रकार - चित्रगीत