A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
देवांचाही देव करतो

सेवाधर्मी पुण्य आहे सांगे सखा श्रीहरी
देवांचाही देव करितो भक्तांची चाकरी

भल्या पहाटे गाऊन ओवी जनीचे जाते ओढी
सुखदु:खाचं जातं, परमार्थाचा त्यात घास मी भरीला
जनी गाते ओव्या रे तू ये रे बा विठ्ठला
संत सखूचा कैवारी हा रांधून उष्टे काढी
सावत्यासंगे भाजी खुडुनी मळा राखणी करी

नाथाघरी ही विठू माउली अखंड भरते पाणी
राम सावळा शेले विणतो, कबीर गातो गाणी
गोर्‍यासंगे चिखल तुडविता तल्लिन हो अंतरी

देवालाही चुकला नाही कर्मभोग हा असा
अजाणता हा परमात्म्याला आत्मा भेटे जसा
अगाध आहे नियतीची ही किमया परमेश्वरी

 

Print option will come back soon