A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धागा धागा अखंड विणूया

धागा धागा अखंड विणूया
विठ्ठल विठ्ठल मुखे म्हणूया

अक्षांशाचे रेखांशाचे
उभे आडवे गुंफून धागे
विविध रंगी वसुंधरेचे
वस्त्र विणिले पांडुरंगे
विश्वंभर तो विणकर पहिला
कार्यारंभी नित्य स्मरूया

करचरणांच्या मागावरती
मनामनांचे तंतू टाका
फेकुन शेला अंगावरती
अर्धीउघडी लाज राखा
बंधुत्वाचा फिरवित चरखा
एकत्वाचे सूत्र धरूया
अक्षांश - Latitude.
माग - वस्‍त्र विणण्याचे यंत्र.
रेखांश - Longitude.
विश्वंभर - विश्वाचे पालन-पोषण करणारा ईश्वर.
सूत्र - तत्त्व / अनुबंध.