A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धरिला वृथा छंद

धरिला वृथा छंद
नव्हतेच जर फूल, कोठून मकरंद?

जरि जीव हो श्रांत
नाही तृषा शांत
जलशून्य आभास शोधीत मृग अंध

झाले तुझे भास
मी रोधिले श्वास
माझीच मज आस घाली असा बंध

पथ सर्व वैराण
पायी नुरे त्राण
माझेच घर आज झाले मला बंद
तृषा - तहान.
नुरणे - न उरणे.
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.
श्रांत - थकलेला, भागलेला.