A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धांवत येई सख्या

धांवत येई सख्या । यदुराया ।
ना तरी महिमा जाईल विलया ॥

बघ आचरिला । धर्म जगीं मी ।
शिकविलासि जो । तूंचि कासया ॥

जरी शासन मज । लाज तुला ती ।
ब्रीद राखी नीज । समयीं अशा या ॥
गीत- वसंत शांताराम देसाई
संगीत - मा. कृष्णराव
स्वर - बालगंधर्व
नाटक- संगीत अमृतसिद्धी
राग- लाहोरची पहाडी
ताल-केरवा
चाल-मोहन करत
गीत प्रकार - नाट्यगीत हे श्यामसुंदर
कासया - कशासाठी.
ब्रीद - प्रतिज्ञा.