A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
धिक्कार मन साहिना

धिक्कार मन साहिना ॥

अपमानशल्य ते । विषसमचि जीवना ॥

चढवीन विभवा । अधनाची ललना । हा मार्ग बरवा । मानापमाना ॥
गीत - कृ. प्र. खाडिलकर
संगीत - गोविंदराव टेंबे
स्वर- बापू पेंढारकर
नाटक - संगीत मानापमान
राग - अडाणा
ताल-झंपा
चाल-दु:खी जन्म दवडिसी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत, मना तुझे मनोगत
बरवा - सुंदर / छान.