A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळे कशासाठी

डोळे कशासाठी? कशासाठी?
तुला साठवून मिटून घेण्यासाठी

आला भरून पाऊस, नको एकटा जाऊस
अरे सरी कशासाठी, तुला बिलगून भिजून जाण्यासाठी

नाव तुझे मनातले, चांदणेच रानातले
शब्द कशासाठी, तुला आठवून भरून येण्यासाठी

वेल मोहरून आली, फुले अंगभर झाली
वारा कशासाठी, गंधवनातून पाखरू होण्यासाठी

असा तुझा भरवसा, चांदण्याचा कवडसा
ओठ कशासाठी, थोडे थरारून जुळून जाण्यासाठी

 

Print option will come back soon
  अनुराधा पौडवाल, अरुण दाते