A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय

डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यांत मासोळी गावायची नाय!

सोडून बसलास नजरंचा गळ
ढवळून काढलास पाण्याचा तळ
कसंबी झोक
गळाचं टोक
जिव्हारी माझ्या भिडायचं नाय
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यांत मासोळी गावायची नाय!

रुपेरी पोट माझं रुपेरी कल्लं
रुपेरी शेपटीचं मारीन वल्हं
निळीनिळी लाट
पाण्यातली वाट
माझ्याबिगर तुला ठावीच नाय
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यात मासोळी गावायची नाय!

सुळकन मारीन पाण्यात बुडी
देखता डोळा देईन मी दडी
कुठवर बसशिल
चेटूक करशिल
मंतर असला चालायचा नाय
डोळ्यांत वाकुन बघतोस काय?
जाळ्यात मासोळी गावायची नाय!