A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
एक कोल्हा बहु भुकेला

एक कोल्हा, बहु भुकेला, फार होता कावला
एक तुकडा परि न त्याला खावयासी गावला

बापड्याने जंगलाचा भाग सारा धुंडला
भर दुपारी तो बिचारा दीनवाणा हिंडला
शेवटाला थकून गेला सावलीला थांबला

उंच होते झाड त्याला उंच शेंडा कोवळा
बसून वरती खाऊ खाई एक काळा कावळा
चोचीमध्ये मांस धरुन चाखितो तो मासला

मारुनिया हाक त्यासी गोड कोल्हा बोलला,
"एक गाणे गा मजेने साद तुमचा चांगला
कोकिळेचे आप्त तुम्ही, घरीच त्यांच्या वाढला"

मूर्ख वेड्या कावळ्याने रागदारी मांडली
चोचीमधली चीज त्याच्या त्वरित खाली सांडली
धावला कोल्हा सुखाने घास त्याने सेविला
कावणे - त्रासणे.
मासला - नमुना.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.