A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
गोल तुझ्या शरीराचा डौल

गोल तुझ्या शरीराचा डौल वर गोरा रंग नवती कवळी
वय नूतन हातीं निर्‍या चालणें चपळ जशी नागीण पिवळी

अधरपुटीं बत्तीस हिरकण्या एका वळीनें विराजती
ओठ शुद्ध पवळ्याचा रंग, नासाग्रीं पाहून रावें रिझती
मंजूळ स्वर ऐकून कोकिळा वृक्षीं बसुनी मनीं गजबजती
जानुसंघ सुकुमार पोटर्‍या अति नाजूक ग कर्दळी
अधरपुटी - दोन्ही ओठ.
जानु - गुडघा.
नवती - तारुण्याचा भर.
नासाग्री - नाकाचा शेंडा.