A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हा दु:खभोग सारा

हा दु:खभोग सारा माझा मला उरावा
पतिसंगती सुखाने संसार तू करावा!

संपून आज गेली ती प्रीतिची कहाणी
डोळ्यांत ना तरीही मी आणणार पाणी
साहीन मी सदाचा दोघांतला दुरावा
पतिसंगती सुखाने संसार तू करावा!

मी पाहतो मनाने घरकूल साजिरे ते
सौभाग्यसाउलीला तू नांदतेस जेथे
आनंद आसमंती तेथे तुझा भरावा
पतिसंगती सुखाने संसार तू करावा!

अंकावरी तुवा गे निज बाळ खेळवावे
हासू कृतार्थतेचे ओठी तुझ्या फुलावे
ते चित्र पाहताना हा जन्म ओसरावा
पतिसंगती सुखाने संसार तू करावा!
अंक - मांडी.