A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हले हा नंदाघरी पाळणा

हले हा नंदाघरी पाळणा
त्यांत देखणा गोजिरवाणा
हसतो गोकुळराणा

ओठ लाल ते डोळे चिमणे
हास्यातुन त्या फुले चांदणे
स्वरूप सुंदर लोभसवाणे
मोहुन घेई मना

बोल बोबडे ते भाग्याचे
शब्द वाटती ते वेदांचे
रुणझुणताती घुंगुरवाळे
ये धेनूंना पान्हा

नंद-यशोदा करिती कौतुक
आनंदाचे अमाप ते सुख
मायपित्यांविण कसे कळावे
सौख्य तयाचे कुणा?
घुंगुरवाळा - घुंगरे लावलेला लहान मुलाच्या पायांतला पैंजण.

 

Print option will come back soon