A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हले झुलत डुले पाळणा

हले, झुलत डुले पाळणा
प्राणफुला झोपी जा ना
जो जो रे

निजला गंध वारा, झोपला नभी तारा
पेंगुळला पानांवरी कळ्या-फुलांचा तुरा

पुनवा रात बोले, मीट तू बाळा डोळे
झोका देते रे, नीज लाडक्या- चिमण्या, छकुल्या, राजिवा

पाळणा मंद होतो, आईला आलिंगतो
काळजाचे पांघरूण घालिते आई तुला

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  लता मंगेशकर