A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हासवि नाचवि हृदयाला

हासवि नाचवि हृदयाला । हा हृदयनाथ टाकुनि गेला ॥

भासवि हा रवि रजनीला । का रजनीकांत हा दिवसाला ॥

हा काय रंजविल ललना सुमना । स्वानंदे आनंदे झाला ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - सुरेशबाबू माने
स्वर- हिराबाई बडोदेकर
नाटक - जागती ज्योत
राग - मांड
ताल-धुमाळी
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
कांत - पती.