A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
हवे तुझे दर्शन मजला

हवे तुझे दर्शन मजला, नको गहू ज्वारी
प्रभू तुझ्या दारी आलो हो‌उनी भिकारी

नको देउ पैका अडका, सोनियाचि खाण
माझ्या मुखी तव नामाची पडू नये वाण
घडो तुझी सेवा म्हणुनी आज रामपारी

एकनाथ, तुकया, गोरा, कबीर, सुदाम
जनाबाई, सखु, मीरेच्या मुखी तुझे नाम
तयांपरी झालो वेडा, धांव रे मुरारी
वाण - उणीव.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  सी. रामचंद्र