A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जातो माघारी पंढरीनाथा

जातो माघारी पंढरीनाथा
तुझे दर्शन झालें आता

तुझ्या नादाने पाहिली मी
ही तुझीच रे पंढरी
धन्य झालों आह्मी जन्माचे
नाम घेऊ तुझे आवडीचें

दीपवली तुझी पंढरी
चालू झाली भक्तांची वारी
तुका ह्मणे भक्ती करा तुझी
जाती पापें जन्माची पळोनी

 

Print option will come back soon