A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जीवनगीत अमोल असे

जीवनगीत अमोल असे, गाऊया
यौवन हे बहर नवा, मोहर जपुनी हा ठेवूया

उसळुनी येती खळखळुनी सागरधारा
अलगद मिळती शब्द-सूरासम गगन-धरा
या समयी लय चुकता, गीतच जाईल लया

पाऊल चुकता पथही चुके, ताल चुके
नयनांपुढती नकळत जमते दाट धुके
व्याधी किती जडती जीवा, औषध न मिळे तया
गीत - शांताराम नांदगावकर
संगीत - कनू घोष
स्वर- सुरेश वाडकर
गीत प्रकार - भावगीत