A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जो तो सांगे ज्याला त्याला

जो तो सांगे ज्याला त्याला
वेड लागले राधेला

पीतांबराची साडी ल्याली
मोरपिसांची करी काचोळी
वेळी अवेळी काजळकाळी
उटी लाविते मुखचंद्राला

विळखा सुंदर कचश्रेणीचा
मुकुट चढविते फुलवेणीचा
हार अर्पिता मुक्तामणिचा
मोडीत डोळे प्रतिबिंबाला

डुंबत अविरत यमुना डोही
राधेची ती कृष्णा होई
मिठी मारते ओलेतीही
शेषशायी भगवंताला
कच - केस.
काचोळी - मागे बंद असलेली चोळी.
मुक्ता - मोती.
श्रेणी - आवली / वेणी.
शेष - पृथ्वी डोक्यावर तोलून धरणारा सर्पांचा राजा.

 

Print option will come back soon