A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जोहार मायबाप जोहार

जोहार मायबाप जोहार ।
तुमच्या महाराचा मी महार ॥१॥

बहु भुकेला झालों ।
तुमच्या उष्ट्यासाठीं आलों ॥२॥

चोखा ह्मणे पाटी ।
आणिली तुमच्या उष्ट्यासाठीं ॥३॥
जोहार - प्रणाम / शूद्रांनी करावयाचा रामराम.