A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ज्याचा सखा हरी

ज्याचा सखा हरी ।
त्यावरी विश्व कृपा करीं ॥१॥

उणें पडों नेदी त्याचें ।
वारें सोसी आघाताचें ॥२॥

तयावीण क्षणभरी ।
कदा आपण नव्हे दुरी ॥३॥

आंगा आपुले ओढोनी ।
त्याला राखतो निर्वाणीं ॥४॥

ऐसा अंकित भक्तांसी ।
ह्मणे नामयाची दासी ॥५॥
रचना-संत जनाबाई
संगीत - राम फाटक
स्वर - पं. भीमसेन जोशी
गीत प्रकार - संतवाणी
नेदी - देत नाही.