A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधी सांजवेळी मला आठवुनी

कधी सांजवेळी मला आठवुनी
तुझ्या भोवताली जराशी वळुनी, पाहशील का?

तुझा दूर येथे उठू दे शहारा
शरीरावरुनी जसा गार वारा, वाहशील का?

रिते सूर आता इथे या उराशी
जरा सोबतीला मनाच्या तळाशी राहशील का?

तुझ्या आठवांना इथे साहतो मी
तुला साहतो मी तशी तू मलाही साहशील का?
गीत - सौमित्र
संगीत - मिलिंद इंगळे
स्वर- मिलिंद इंगळे
अल्बम - सांजगारवा
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon