A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काजळ रातीनं ओढून नेला

काजळ रातीनं ओढून नेला सये साजण माझा
जीव ये भरुनी भिजते पापणी कधी रे येशिल राजा

पाऊस येडापिसा जिवाला लावून गेला तांत
तुफान आलं सुसाट, माझा करून गेला घात
कातरवेळी करणी झाली हरवून गेला राजा

सुकली फुलांची शेज राया, राहिला अर्धा डाव
उधळून जाता खेळ वाया श्वासांनी तोडिला ठाव
भुकेली ज्वानी जळते आतुनी ये रे ये एकदा राजा
जिवास तांत लागणे - फास लागणे / कोंडमारा होणे.
तांत - धागा / आतड्याची तार.
पिसे - वेड.
शेज - अंथरूण.