A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कमला जनांचे घेई

कमला जनांचे घेई बलिदान ।
विभवानुभूता जगि जरि दिसे मान ॥

मांगल्य आहे नरकी धनाचें ।
गति गोड चांचल्य योगे मिळे मान ॥
गीत - भा. वि. वरेरकर
संगीत - वझेबुवा
स्वर- अनंत दामले
नाटक - हाच मुलाचा बाप
राग - शुद्ध कल्याण
ताल-झपताल
चाल-धनधान तेरो
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत