A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कान्हा दिसेना कुठे

बावरले मी काहुरले धीर मनाचा सुटे
सयांनो, कान्हा दिसेना कुठे

सखा श्रीहरी स्वप्‍नी यावा
कदंब तरूच्या तळी बसावा
कधी हसावा कधी रुसावा
नयनी माझ्या भरुनी घ्यावे सगुण रूप गोमटे

मोहन दिसला ग दिसला
प्रीत जुळली ग, कळी खुलली ग
प्रीत जुळली ग, कळली ग त्याची कला

मूर्ती सजणाची, ती प्रतिमा मदनाची
भाषा मज कळली, नयनांची नयनांची
झाले बेधुंद रूप पाहुनी मनमोहन हृदयी ठसला
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.